Cách sành điệu của cuộc sống đã làm cho nó khó khăn để chăm sóc tâm trạng của chúng tôi. Không thường xuyên, chúng ta được hưởng tâm trạng thất thường mà có thể là liên tục không thể đoán trước và không thể kiểm soát. Căng thẳng thêm đã ảnh hưởng đến một quan trọng về thái độ của chúng tôi và kiểm soát đó là lựa chọn hiệu quả nhất để ngăn chặn những cảm xúc u ám nhất quán.

Who Voted for this Story
Username:

Password:

Remember:
Saved Stories

Copyright © 2010-2017 Sfcsf Social Bookmarking - Share Your Website Worldwide  |  Powered by Pligg CMS  |  Designed by Pligg Templates