Y học Việt Nam cảnh báo: nước vòi có thể mang đến những nguy hiểm chết người! Không chỉ những khu dân cư nằm cạnh vùng công nghiệp bị nguy cơ này, mà cả những thành phố lớn – hàng năm lượng “nươc chết” ngày càng nhiều. Đáng tiếc số lượng người tử vong vì vậy hàng năm đạt tới 15 triệu người!


Who Voted for this Story
Username:

Password:

Remember:
Saved Stories

Copyright © 2010-2017 Sfcsf Social Bookmarking - Share Your Website Worldwide  |  Powered by Pligg CMS  |  Designed by Pligg Templates